Organizacja roku akademickiego

Organizacja roku akademickiego

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:

- uzyskanie wszelkich wpisów w wirtualnym dziekanacie. Jeżeli na studiach przewidziane są praktyki należy również je uregulować w wyznaczonym przez Biuro terminie, nie później niż 2 dni po ostatnim zjeździe przewidzianym harmonogramem zajęć,

- uregulowanie wszelkich płatności - zgodnie z Zarządzeniem Kanclerza nr 4/2014/2015 "Słuchacze, którzy nie mają uregulowanych płatności przed przystąpieniem do obrony pracy dyplomowej nie zostaną do niej dopuszczeni, natomiast słuchacze na specjalnościach nie objętych w planie studiów obroną pracy, nie zostaną dopuszczeni do ostatniego egzaminu lub zaliczenia przewidzianego przez plan studiów danej specjalności".

- opłata za świadectwo - 30 zł 

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest wydawane miesiąc po uregulowaniu formalności w Biurze Studiów Podyplomowych.

HTML Maker