Administracja i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia

studia 2 semestralne

2. Adresat studiów: 
Studia podyplomowe z zakresu Administracja i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia adresowane są do osób zainteresowanych problematyką nowoczesnego zarządzania podmiotami leczniczymi. Umożliwiają nabycie oraz doskonalenie kwalifikacji menedżerskich niezbędnych do tworzenia, administrowania, przekształcania oraz restrukturyzowania jednostek ochrony zdrowia. W szczególności zapraszamy do podjęcia nauki osoby planujące swój rozwój zawodowy w drodze obejmowania stanowisk kierowniczych w podmiotach i instytucjach służby zdrowia lub przygotowujące się do podjęcia działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. Absolwent studiów przygotowany jest ponadto do wykonywania zadań w podmiotach i organach sprawujących nadzór nad wykonywaniem działalności leczniczej, a także instytucjach współpracujących z jednostkami ochrony zdrowia. 
3. Cel studiów: 
Celem studiów podyplomowych jest przekazanie aktualnej wiedzy teoretycznej oraz ukształtowanie umiejętności praktycznych niezbędnych do profesjonalnego wykonywania zadań menedżera zdrowia. Modułowy program studiów obejmuje ramowe zagadnienia zdrowia publicznego oraz zagadnienia szczegółowe dotyczące działalności podmiotów leczniczych funkcjonujących w warunkach konkurencyjnej gospodarki rynkowej oraz w sytuacji dokonujących się zmian systemowych ochrony zdrowia. 
4. Formy zajęć: 
Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń wspomaganych edukacyjnymi technikami multimedialnymi. Studia trwają dwa semestry. Zajęcia prowadzone są przez osoby posiadające wieloletnie doświadczenie zawodowe (głównie na stanowiskach kierowniczych) w jednostkach ambulatoryjnej i stacjonarnej opieki zdrowotnej. Program studiów obejmuje 2 semestry. 
5. Kwalifikacje: 
Nabycie umiejętności umożliwiających podjęcie pracy na stanowiskach administracyjnych w jednostkach świadczących usługi zdrowotne, inspekcji sanitarnej, a także pozwalających na pełnienie funkcji menedżerskich w podmiotach leczniczych i instytucjach działających na rzecz zdrowia. 
Absolwent Studiów Podyplomowych Administracji i Zarządzania w Ochronie Zdrowia otrzymuje świadectwo ukończenia studiów, zgodnie ze wzorem określonym rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, uprawniające osoby o co najmniej trzyletnim stażu pracy, do ubiegania się o stanowisko kierownika podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą. Świadectwo może być wydane osobie, która otrzymała oceny pozytywne ze wszystkich przedmiotów objętych planem studiów, potwierdzających osiągnięcie przez słuchacza założonych efektów kształcenia w zakresie: wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. 

The site was created with Mobirise web themes