Asystent Osoby Niepełnosprawnej i Starszej

Studia 2 semestralne

2. Adresat studiów:
Studia podyplomowe przygotowują pracowników do kompleksowej opieki nad osobami niepełnosprawnymi i starszymi. Wiedza i zdobyte umiejętności świadczenia kompetentnej opieki, prowadzenia rehabilitacji oraz udzielania pierwszej pomocy, a także przygotowania i realizacji programu wspierającego i aktywizującego wpływa na jakość życia i lepsze funkcjonowanie w społeczeństwie osób niepełnosprawnych i starszych.
3. Cel studiów:
Przygotowanie do pełnienia funkcji asystenta osoby niepełnosprawnej i starszej, a w szczególności: pozyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie kompleksowej opieki nad osobą niepełnosprawną i starszą.
4. Formy zajęć:
Program studiów obejmuje takie przedmioty jak:

• Psychopedagogiczne ujęcie niepełnosprawności,
• Diagnostyka potrzeb seniorów,
• Prawne podstawy funkcjonowania instytucji dla osób starszych i niepełnosprawnych,
• Prawne podstawy ochrony zdrowia,
• Umiejętności wspomagające działalność asystenta osoby niepełnosprawnej i starszej,
• Schorzenia wieku starszego i profilaktyka zdrowotna,
• Warsztaty komunikacji interpersonalnej,
• Podstawy gerontologii społecznej,
• Opieka geriatryczna,
• Psychologia starzenia się i starości,
• Metodyka pracy socjalnej,
• Metodyka pracy opiekuńczo – pielęgnacyjnej,
• Podstawy rehabilitacji osób starszych i niepełnosprawnych,
• Zasady Żywienia osób starszych,
• Elementy pierwszej pomocy,
• Organizowanie czasu wolnego osobom starszym i niepełnosprawnym,
• Praktyka.
Program studiów obejmuje 2 semestry.
5. Kwalifikacje:
Studia przygotowują do podjęcia pracy w charakterze opiekunów osób starszych, przewlekle chorych, samotnych, niesamodzielnych i niepełnosprawnych. Słuchacze uzyskują interdyscyplinarną wiedzę z zakresu wielostronnego wspomagania seniorów oraz podnoszenia jakości ich życia.
Absolwenci przygotowani są do pracy w placówkach ukierunkowanych na pomoc seniorom, takich jak: dzienne domy opieki, domy pomocy społecznej, placówki kulturalne i kluby seniora, samorządy lokalne realizujące projekty skierowane do osób starszych, czy pozostałych instytucjach – podmiotach polityki społecznej kształtujących przyszłość osób starszych w Polsce.

Created with Mobirise free creator