Asystent Rodziny

Studia 2 semestralne

2. Adresat studiów: 
Studia skierowane są do osób z wyższym wykształceniem, reprezentujących profesje społeczne (np. psycholog, pedagog, socjolog, pracownik socjalny) chcących podwyższyć i rozszerzyć swoje kwalifikacje o specjalizację asystentury rodzinie. 
3. Cel studiów: 
Celem studiów jest przygotowanie Absolwenta do pełnienia roli zawodowej asystenta rodziny zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu ro-dziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 149, poz. 877), Rozpo-rządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny (Dz.U. z 2011 r. Nr 272, poz. 1608) oraz Ustawą z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz.1188). 
4. Formy zajęć: 
Program studiów obejmuje: 

• wybrane zagadnienia z prawa rodzinnego, administracyjnego, karnego, cywilnego, zabezpieczenia społecznego oraz prawa pracy
• wybrane elementy pedagogiki, psychologii rozwojowej i wychowawczej, z uwzględnieniem problemów dotyczących rozwoju dziecka i wpływu sytuacji kryzysowych w rodzinie na zachowanie i rozwój dziecka; 
• regulacje prawne w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; zadania i uprawnienia asystenta rodziny; 
• etykę pracy asystenta rodziny; 
• analizę własnych możliwości i ograniczeń w wykonywaniu zadań asystenta rodziny;  
• komunikację interpersonalną;
• metodykę pracy asystenta; 
• definicje rodziny, jej strukturę, funkcje oraz potrzeby i problemy; 
• charakterystykę problemów rodziny, w tym:
• analizę potrzeb i problemów rodziny; sporządzanie planu pracy z rodziną; 
• doskonalenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stwarzających trudności wychowawcze oraz w wypełnianiu ról społecznych; 
• problemy wynikające z opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem;
• organizowanie wspomagania rozwoju dziecka z problemami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania; 
• problematykę mediacji w rodzinie; 
• elementy ekonomii i organizacji gospodarstwa domowego;
• zagadnienia dotyczące uprawnień w zakresie wsparcia osób niepełnospraw-nych;
• edukację zdrowotną;
• problematykę interwencji kryzysowej w rodzinie; organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży; 
• pielęgnację niemowląt i dzieci;
• pomoc w funkcjonowaniu rodziny w środowisku lokalnym; 
• współpracę asystenta z rodzinami oraz służbami wspierającymi rodzinę;
• zapoznanie się z systemem funkcjonowania instytucji prowadzącej pracę z rodziną, w formie praktyk w tej instytucji.
Program studiów obejmuje 2 semestry. 
5. Kwalifikacje: 
Nabycie kompetencji niezbędnych do efektywnego wykonywania zadań zawodowych w pracy asystenta rodziny. 

Page was created with Mobirise