Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

studia 2 semestralne

2. Adresat studiów: 
Adresatem studiów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy są zarówno osoby już pracujące w służbie BHP, jak i osoby spoza branży, chcące uzyskać nową specjalność zawodową. Studia kierowane są do absolwentów szkół wyższych wszystkich kierunków, którzy chcą zdobyć lub poszerzyć wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności do: 

• przyszłych i obecnych specjalistów, chcących zdobyć, odświeżyć lub poszerzyć swoje kwalifikacje,
• pracodawców i menedżerów rozumiejących wagę BHP w ich organizacji,
• przedsiębiorców i przyszłych przedsiębiorców, zajmujących się działalnością BHP, 
• wszystkich zainteresowanych podnoszeniem kwalifikacji celem rozpoczęcia działalności w zakresie obsługi BHP. 
3. Program studiów: 
Uczestnicy studiów zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami związanymi z kształtowaniem jakości warunków pracy, tworzeniem systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie, metodyką kompleksowej oceny ryzyka, sporządzaniem dokumentacji powypadkowej i szkoleniowej, narzędziami komputerowymi w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy oraz dydaktyką szkoleń w zakresie bhp. 
Studia przygotowują do funkcjonowania na różnych szczeblach zarządzania bezpieczeństwem pracy. 
Ponadto ich ukończenie ułatwia zatrudnienie w Państwowej Inspekcji Pracy oraz w jednostkach prowadzących szkolenia w zakresie bhp.            
4. Formy zajęć: 
Zajęcia dydaktyczne są prowadzone w formie wykładów, ćwiczeń z wykorzystaniem technik multimedialnych oraz metod aktywizujących uczestników zajęć. Studia trwają 2 semestry. 
Studia obejmować będą następujące zagadnienia: 
• Ochrona przeciwpożarowa i przeciwwybuchowa, 
• Pomoc przedmedyczna,
• Wypadki przy pracy i choroby zawodowe,
• Materialne środowisko pracy,
• Ocena ryzyka zawodowego,
• Prawna ochrona pracy,
• Ergonomia,
• Psychologiczna i socjologiczna charakterystyka środowiska pracy,
• Warsztat pracy pracownika służb bhp,
• Dydaktyka w szkoleniu bhp,
• Podstawy Bezpieczeństwa Maszyn.
5. Kwalifikacje: 
Absolwent Studiów Podyplomowych Bezpieczeństwo i Higiena Pracy otrzymuje świadectwo ukończenia studiów, zgodnie ze wzorem określonym rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Świadectwo może być wydane osobie, która otrzymała oceny pozytywne ze wszystkich przedmiotów objętych planem studiów, potwierdzających osiągnięcie przez słuchacza efektów kształcenia w zakresie: wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. 

Start a web page with Mobirise