Administracja i zarządzanie

studia 2 semestralne

2. Adresat studiów: 
Podyplomowe Studia Administracji i Zarządzania przeznaczone są dla pracowników organów władzy i administracji publicznej rządowej oraz samorządowej, a także samorządowych jednostek organizacyjnych. Studia adresowane są także do osób pracujących w korporacjach międzynarodowych, administracji instytucji prywatnych, w tym organizacji pozarządowych, zainteresowanych standardami działania współczesnej administracji. Ciągłe podnoszenie umiejętności i kompetencji przez pracowników administracji połączone z wiedzą o zarządzaniu staje się obecnie gwarantem stabilnego zatrudnienia i dynamicznego rozwoju zawodowego. 
3. Cel studiów: 
Celem studiów jest przygotowanie do sprawnego funkcjonowania w nowoczesnej strukturze administracji szczebla rządowego, regionalnego i lokalnego oraz prywatnych firm, korporacji międzynarodowych i organizacji pozarządowych. Słuchacz nabędzie praktyczną wiedzę na temat prawa administracyjnego, procesów legislacyjnych i decyzyjnych, sposobów zarządzania w administracji, w tym także zarządzania zasobami ludzkimi i projektami współfinansowanymi ze środków unijnych. Uzyska wiedzę z obszaru finansów publicznych, zagadnień społecznych i ekonomicznych, zarządzania strategicznego w administracji publicznej w tym zarządzania zasobami ludzkimi, materialnymi i finansowymi. Ukończenie studiów może być pomocne w sprawnym i skutecznym zarządzaniu przedsięwzięciami publicznymi w różnych aspektach działalności administracji. 
4. Formy zajęć: 
Zajęcia dydaktyczne są prowadzone w formie wykładów, ćwiczeń z wykorzystaniem technik multimedialnych oraz metod aktywizujących uczestników zajęć. Program studiów obejmuje 2 semestry. 
5. Kwalifikacje: 
Podyplomowe Studia „Administracji i Zarządzania” przygotowują do sprawnego funkcjonowania w nowoczesnej strukturze administracji: 

a) szczebla rządowego, regionalnego i lokalnego,
b) prywatnych i państwowych przedsiębiorstw, korporacji międzynarodowych, organizacji pozarządowych,
c) wszystkich pozostałych podmiotów, w których funkcjonują jednostki zarządzające i obsługujące.
Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów, zgodnie z wzorem określonym rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Świadectwo może być wydane osobie, która otrzymała oceny pozytywne ze wszystkich przedmiotów objętych planem studiów, potwierdzających osiągnięcie przez słuchacza efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Page was started with Mobirise website template