Doradztwo zawodowe

studia 3 semestralne

2. Adresat studiów: 
Studia skierowane są do: 

• osób, które ukończyły studia I lub II stopnia oraz posiadają przygotowanie pedagogiczne, a w szczególności do nauczycieli, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz innych pracowników systemu oświaty,
• osób, które ukończyły studia I lub II stopnia i są pracownikami publicznych służb zatrudnienia i innych instytucji rynku pracy, akademickich biur karier, działów kadr przedsiębiorstw planujących ścieżki kariery zawodowej pracowników oraz osób chcących zdobyć uprawnienia do pełnienia funkcji doradcy zawodowego i personalnego. 

3. Cel studiów: 
Celem studiów jest zdobycie kwalifikacji niezbędnych do pełnienia funkcji doradcy zawodowego i personalnego, w tym szkolnego doradcy zawodowego – zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2015 poz. 1264). 
4. Formy zajęć 
Zajęcia dydaktyczne są prowadzone w formie wykładów, ćwiczeń z wykorzystaniem technik multimedialnych oraz metod aktywizujących uczestników zajęć. 
Studia przygotowują do pracy indywidualnej i grupowej z młodzieżą oraz osobami dorosłymi będącymi w sytuacji poszukiwania pracy, zmiany zatrudnienia lub planowania rozwoju zawodowego. 
Studia przygotowują do pełnienia funkcji i zadań: 

• doradcy zawodowego dla młodzieży oraz osób dorosłych poszukujących pracy i bezrobotnych, 
• doradcy pracy dla osób poszukujących pracy w ramach publicznych i prywatnych agencji zatrudnienia, 
• doradcy personalnego dla firm poszukujących pracowników w ramach niepublicznych i publicznych agencji doradztwa personalnego, 
• doradcy personalnego w biznesie, jako pracownika kierującego polityką personalną firmy. 
Program studiów obejmuje 3 semestry. 
Studia obejmować będą następujące zagadnienia: 

• Struktura doradztwa zawodowego w Polsce i za granicą,
• Wybrane problemy psychologii komunikacji i zarządzania personelem,
• Zawodoznawstwo,
• Doradztwo zawodowe dla osób bezrobotnych,
• Doradztwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych,
• Diagnoza w doradztwie zawodowym,
• Psychologia rozwoju człowieka,
• Psychologia zdrowia i stresu zawodowego,
• Poradnictwo psychologiczno–pedagogiczne i zawodowe dla dzieci i młodzieży,
• Metodyka pracy szkolnego doradcy zawodowego,
• Zastosowanie technologii informacyjnej w doradztwie zawodowym,
• Warsztat pracy doradcy zawodowego i personalnego,
• Podstawy prawne i etyczne doradztwa zawodowego,
• Komunikacja interpersonalna.
5.Kwalifikacje: 
Absolwent Studiów Doradztwo Zawodowe otrzymuje świadectwo ukończenia studiów, zgodnie ze wzorem określonym rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Świadectwo może być wydane osobie, która otrzymała oceny pozytywne ze wszystkich przedmiotów objętych planem studiów, potwierdzających osiągnięcie przez słuchacza efektów kształcenia w zakresie: wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. 

Web page was designed with Mobirise