Higiena Środowiska Człowieka

studia 3 semestralne

2. Adresat studiów: 
Oferta studiów skierowana jest głównie do pracowników związanych z problematyką środowiska człowieka oraz zdrowia publicznego, w szczególności zaś pracowników zajmujących się kontrolą w zakresie poszczególnych dziedzin higieny środowiska. Studia te mają charakter studiów doskonalących i dostarczają wiedzy i umiejętności w obszarze narażenia ludzi na czynniki fizyczne, chemiczne i biologiczne w środowisku bytowania i pracy. Kierowane są do pracowników jednostek kontrolnych takich jak: Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, Państwowa Inspekcja Handlowa, jak również do pracowników zatrudnionych w placówkach zajmujących się edukacją ekologiczną, działalnością inwestycyjną i gospodarką komunalną oraz pracujących w jednostkach administracji, a także służby zdrowia. 
3. Cel studiów: 
Pogłębienie i aktualizacja dotychczasowej wiedzy oraz nabycie umiejętności interpretowania i rozwiązywania problemów wynikających z realizacji bieżących zadań. Celem studiów jest też zdobycie umiejętności efektywnego działania, radzenia sobie w różnych, złożonych sytuacjach zawodowych, również w zakresie rozwiązywania zjawisk konfliktowych, a także panowania nad obszarem swojej działalności. 
4. Formy zajęć: 
Program i czas trwania studiów: 
Studia obejmują wykłady i ćwiczenia z zakresu: zdrowia publicznego, epidemiologii środowiska, współczesnych zagrożeń zdrowotnych człowieka, budowy, wdrożenia i certyfikacji systemu zarządzania w jednostkach inspekcyjnych, materialnego środowiska pracy, toksykologii i bezpieczeństwa żywności, higieny środowiska komunalnego oraz procesów inwestycyjnych wpływających na środowisko, elementów prawa administracyjnego i podstaw prowadzenia kontroli, higieny radiacyjnej i radioekologii, higieny procesu nauczania oraz psychologii kontaktów międzyludzkich. 
Zajęcia będą prowadzone w systemie zaocznym (w piątki, soboty i w niedziele), zazwyczaj dwa zjazdy w miesiącu. 
Studia przeznaczone są dla osób z wyższym wykształceniem: licencjackim, inżynierskim lub magisterskim.
Na program studiów składają się przedmioty obejmujące wszystkie zagadnienia związane z działalnością inspekcyjną.
Program studiów obejmuje 3 semestry.

5. Kwalifikacje: 
Absolwent Studiów Podyplomowych Higiena Środowiska Człowieka otrzyma świadectwo ukończenia studiów, zgodnie ze wzorem określonym rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Świadectwo może być wydane osobie, która otrzymała oceny pozytywne ze wszystkich przedmiotów objętych planem studiów, potwierdzających osiągnięcie przez słuchacza efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. 

Created with Mobirise website theme