Logopedia

studia 4 semestralne

2. Adresat studiów: 
Logopedia to studia skierowane do osób posiadających wyższe wykształcenie.
Wymagania:
- ukończone studia magisterskie,
- zaświadczenie od laryngologa, foniatry lub otolaryngologa o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu logopedy, 

Badanie artykulacji mowy przeprowadzone w wyznaczonym terminie na terenie Uczelni. 

3. Cel studiów 
Celem studiów jest praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu logopedy. W kształceniu kładziemy nacisk na aspekty psychologiczne w terapii mowy. Studia zapewniają pełne przygotowanie teoretyczne oraz intensywną, aktywną formę praktyki zawodowej, umożliwiającą absolwentom prowadzenie samodzielnej terapii poważnych zaburzeń mowy. 
4. Program studiów: 
Program studiów przewiduje następujące treści kształcenia: 

•pedagogika specjalna,
•anatomia, fizjologia i patologia układu nerwowego i narządu mowy, 
•ortodoncja,
•lingwistyczne podstawy logopedii, 
•fonetyka, fonologia i ortofonia języka polskiego,
•klasyfikacje zaburzeń mowy,
•metodyka pracy logopedycznej,
•wczesna interwencja logopedyczna, 
•logorytmika i muzykoterapia,
•rozwój sprawności językowych dziecka, 
•emisja głosu,
•diagnoza i terapia dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, 
•alternatywne i wspomagające metody komunikacji,
•audiologia, 
•glottodydaktyka, 
•oligofrenologopedia,
•neurologopedia,
•surdologopedia,
•balbutologopedia,
•dyslalia,
•diagnoza i terapia dziecka z opóźnionym rozwojem mowy,  
•praktyka zawodowa.
5. Formy zajęć:
Atutem naszych studiów jest kształcenie praktyczne, pozwalające na zdobycie solidnych umiejętności praktycznych niezbędnych w pracy logopedycznej. 
Część zajęć realizowana jest w formie warsztatów, ćwiczeń oraz zajęć praktycznych. W ten sposób studenci uczą się prowadzenia terapii logopedycznej w oparciu o zdobytą wiedzę (diagnoza, formułowanie celów, dobór metod i form pracy, konstruowanie programów terapeutycznych dla poszczególnych pacjentów z uwzględnieniem możliwości pacjenta).
Program studiów obejmuje 4 semestry.
6. Kwalifikacje: 
Kwalifikacje do pracy na stanowisku logopedy w placówkach medycznych i gabinetach prywatnych i do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. 

This site was built with Mobirise theme