Organizacja i Zarządzanie Oświatą

studia 2 semestralne

2. Adresat studiów: 
Studia adresowane są do osób zamierzających przystąpić do konkursu na stanowisko dyrektora placówki oświatowej oraz do dyrektorów, wicedyrektorów, nauczycieli, pracowników jednostek samorządów terytorialnych i innych osób związanych z edukacją chcących poszerzyć i uaktualnić swoje kompetencje. 
3. Cel studiów: 
Program studiów jest opracowany w oparciu o obowiązujące wymagania Ministerstwa Edukacji Narodowej. Szczególny nacisk położono na jakość w edukacji i marketing w placówce oświatowej. 
Program studiów obejmuje następujące treści kształcenia: 

• współczesne teorie organizacji i zarządzania oświatą,
• wybrane zagadnienia prawa oświatowego,
• komunikacja wewnątrz organizacji, kierowanie zmianą, 
• mierzenie jakości pracy placówki oświatowej, 
• kierowanie placówką oświatową,
• konstruowanie programu placówki oświatowej,
• organizacja procesu pedagogicznego w placówce oświatowej, 
• miejsce placówki oświatowej w środowisku lokalnym,
• warsztaty negocjacji, 
• trening umiejętności interpersonalnych,  
• etyka zawodu,
• praktyka kierownicza. 
4. Formy zajęć:
Zajęcia dydaktyczne są prowadzone w formie wykładów, ćwiczeń z wykorzystaniem technik multimedialnych oraz metod aktywizujących uczestników zajęć. Program studiów obejmuje 2 semestry. 
5. Kwalifikacje:
Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie zarządzania oświatą, uprawniające do ubiegania się o stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych. 

The web page was designed with Mobirise