Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu

studia 3 semestralne

Oferta specjalności realizowanych we współpracy z Wyższą Szkoła Humanistyczną w Szczecinie.

Cele studiów:

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności pracy z osobami z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, środowiskiem społecznym i rodzinnym ucznia oraz zwrócenie uwagi na potrzebę zintegrowania działań rehabilitacyjnych i edukacyjnych w tym kierunku.


Celem studiów jest nabycie kwalifikacji do:

• wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie edukacji włączającej na każdym etapie edukacyjnym,
• wspomagania rozwoju każdego ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a w szczególności do diagnozowania możliwości psychofizycznych ucznia, określania jego indywidualnych potrzeb edukacyjnych, projektowania oraz wdrażania indywidualnych programów mających na celu udzielenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi, a także do udzielania wsparcia jego rodzicom/opiekunom.

Podstawa prawna:

• rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450);
• rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli;
• rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznych w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.


Warunki i tryb rekrutacji:

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych I i II stopnia z przygotowaniem pedagogicznym.

Designed with Mobirise ‌

HTML5 Site Generator