Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

studia 3 semestralne

Oferta specjalności realizowanych we współpracy z Wyższą Szkoła Humanistyczną w Szczecinie.

Cele studiów:

Zdobycie wiedzy, umiejętności, w zakresie wspierania rozwoju dzieci, młodzieży, osób dorosłych z niepełnosprawnością: wadą słuchu, wadą wzroku, obniżoną sprawnością intelektualną, niesprawnością ruchową, niesprawnością sprzężoną ograniczającą funkcjonowanie psychospołeczne. Studia umożliwiają zdobycie kompetencji i umiejętności do prowadzenia zajęć (w zależności od wykształcenia kierunkowego) w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz szkołach specjalnych przysposabiających do pracy w ośrodkach umożliwiających dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością sprzężoną realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego, w warsztatach terapii zajęciowej, domach dziennego pobytu, domach pomocy społecznej, placówkach rehabilitacyjnych, domach opieki nad osobami starszymi, szpitalach, pensjonatach, zakładach karnych, świetlicach terapeutycznych, domach dziecka.


Podstawa prawna studiów:

• Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005 nr 164 poz. 1365);
• Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450);
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno–pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2013, poz. 532).
• rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.


Warunki i tryb rekrutacji:

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych I lub II stopnia, którzy posiadają przygotowanie pedagogiczne (nauczyciele/pedagodzy, pedagodzy specjalni, psycholodzy).  

Made with Mobirise ‌

Web Page Builder