Przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli przedmiotów
lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej i
ponadpodstawowej

studia 3 semestralne

Oferta specjalności realizowanych we współpracy z Wyższą Szkoła Humanistyczną w Szczecinie.

Cele studiów:

Absolwent studiów posiadający przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nieposiadający przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego uzyska odpowiednio:

• Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć.
• Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych lub praktycznej nauki zawodu.


Podstawa prawna studiów:

• rozporządzenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25.07.2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela Dz.U.2019 poz.1450.

• rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.


Warunki i tryb rekrutacji:

Studia przeznaczone są dla absolwentów:

1. Studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku, którego program studiów określał efekty uczenia się obejmujące wiedzę i umiejętności odpowiadające wszystkim wymaganiom odpowiednio podstawy programowej przedmiotu nauczania lub podstawy programowej kształcenia w zawodzie lub treściom prowadzonych zajęć.

2. Studiów co najmniej pierwszego stopnia na kierunku, którego program studiów określał efekty uczenia się obejmujące wiedzę i umiejętności odpowiadające wszystkim wymaganiom podstawy programowej kształcenia w zawodzie.

Created with Mobirise ‌

Web Site Maker