Pedagogika korekcyjna (diagnoza i terapia pedagogiczna)

studia 3 semestralne

Oferta specjalności realizowanych we współpracy z Wyższą Szkoła Humanistyczną w Szczecinie.

Cel studiów:

Celem studiów jest nabycie kwalifikacji:

- do pracy w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i świetlicach terapeutycznych,
- do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w szkołach i placówkach oświatowych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Podstawa prawna:

- rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450);
- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli;
- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznych w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Warunki i tryb rekrutacji:

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych I i II stopnia z przygotowaniem pedagogicznym.

Designed with Mobirise ‌

Free HTML Website Builder